Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-05-2022

Stichting Klassieke Academie (hierna aangeduid als Klassieke Academie) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die ons is toevertrouwd is belangrijk voor de Klassieke Academie. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet de Klassieke Academie zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als ‘persoonsgegevens’) zeker te stellen. In principe verzamelt de Klassieke Academie slechts persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt met als doel u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
De Klassieke Academie verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die de Klassieke Academie kan aanbieden. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van uw vraag of verzoek.
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen om u te informeren over overige diensten van de Klassieke Academie.

Bewaring van persoonsgegevens
De Klassieke Academie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
De Klassieke Academie hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie Reden Bewaartermijn
Contact via de website en e-mail Toestemming: vraag en antwoord, aanmeldingen, lessen, cursussen, workshops en Zomeracademie Onbepaald
Websitebezoekers (Google Analytics)
IP-adres, verblijfsduur,
paginabezoeken,
doorkliklinks etc.
Server: Internet Service Europe BV
Toestemming: evaluatie acties website (Cookies) 14 maanden
Vrienden van de Klassieke Academie
naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
Toestemming en uitvoering overeenkomst: Vrienden lidmaatschap 12 maanden na beëindiging lidmaatschap
Gegevens (staf)docenten, gastdocenten en vertrouwenspersoon
naam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, BSN,  bankrekeningnummer en eventueel bedrijfsgegevens
Wettelijke verplichting: Overeenkomst van opdracht, verzekering, versturen van eventuele attenties, nieuwsbrief, uitvoering functie voor organisatie. 5 jaar na beëindiging overeenkomst
Gegevens Vrijwilligers
naam, adres, e-mail, geboortedatum, telefoonnummer, bankrekeningnummer
Toestemming en uitvoering overeenkomst:
Vrijwilligersovereenkomst, uitvoering functie voor organisatie
5 jaar na beëindiging overeenkomst
Modellen
naam, adres, e-mail, telefoonnummer, wijze van poseren, kenmerken,  geboortedatum, bankrekeningnummer
Toestemming en uitvoering overeenkomst: vermelding modellenlijst en uitvoering opdracht Bij afmelding direct verwijderd
Gegevens studenten en cursisten
naam, voornamen, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum en geboorteplaats; studenten leveren op verzoek een portretfoto voor het smoelenboek
Overeenkomst of gerechtvaardigd belang: levering product of dienst Onbepaald
Alumni
naam en emailadres
Toestemming: marketing en informatievoorziening, toezending Onbepaald
Sollicitanten
CV
Gerechtvaardigd belang: mogelijke dienstverband 1 maand na vervulling van de vacature
Gegevens samenwerkende partners en bedrijven
naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, website, telefoonnummer, bankrekeningnr., KVKnr. en btw-nr.
Overeenkomst of gerechtvaardigd belang: Samenwerking of facturatie Onbepaald
Facturatie: minimaal 7 jaar, wettelijk termijn
Abonnees nieuwsbrief
e-mailadres
Gerechtvaardigd belang of toestemming: marketing en informatievoorziening  Onbepaald

Delen van persoonsgegevens met derden
De Klassieke Academie deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt
door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe activiteiten:
– per post
– per e-mail
– via sociale media
– per telefoon

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden een digitale nieuwsbrief en uitnodigingen aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze activiteiten. Iedere nieuwsbrief en uitnodiging kunt u opzeggen via een retourmail. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies
Een cookie is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijvoorbeeld een computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.
Op onze website kan een zogenaamde cookiebanner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookiebanner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketinggerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookiebanner.
Op onze site zijn socialemediabuttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of laten te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Klassieke Academie. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres.
De Klassieke Academie zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens
De Klassieke Academie heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Klassieke Academie via onderstaand adres.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens:
Akerkhof 43c
9712 BC Groningen
+31 (0)50 – 31 89 202
info@klassiekeacademie.nl www.klassiekeacademie.nl