Algemene voorwaarden cursussen, workshops en Zomeracademie

1. Aanmelding, betaling
Aanmelding vindt plaats via een ingevuld aanmeldingsformulier. Je hebt dan een overeenkomst met de Klassieke Academie gesloten en bent akkoord gegaan met de algemene voorwaarden cursussen, workshops en Zomeracademie. De bevestiging van je aanmelding en informatie over betaling krijg je via de mail.
Na betaling van het verschuldigde cursusgeld sta je ingeschreven.

2. Plaatsing, doorgaan cursus, restitutie
Kandidaten die niet kunnen worden geplaatst, omdat het maximale aantal is bereikt, komen in volgorde van de betaling van het cursusgeld op een wachtlijst te staan. Bij uitval van een geplaatste kandidaat komt de eerste op de wachtlijst in aanmerking voor plaatsing. De definitief niet geplaatste kandidaten krijgen reeds betaald cursusgeld gerestitueerd.
De cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling aan het dagelijks bestuur van de Klassieke Academie. Mochten er onvoldoende deelnemers zijn, dan zal het betaalde cursusgeld worden gerestitueerd. Indien een cursist schriftelijk mededeelt niet deel te nemen aan een aangemelde cursus of een tussentijds met een cursus stopt, vindt restitutie plaats volgens de algemene voorwaarden NRTO.
Er vindt geen restitutie plaats van lessen die uitvallen door overmacht (zie artikel 9).

3. Herroepingsrecht
Vanaf het moment van ontvangst van je aanmelding, geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kan je per post of mail mededelen dat je de overeenkomst wilt ontbinden. Indien je het cursusgeld al betaald hebt, vindt restitutie plaats.

4. Bijkomende kosten
Het cursusgeld is exclusief de kosten voor materialen, maar inclusief koffie/thee.

5. Privacy
De bij de aanmelding verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van de Klassieke Academie. De Klassieke Academie houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden bekend worden gemaakt (zie ook privacyverklaring op de website). Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is voor de Klassieke Academie, medewerkers en docenten vertrouwelijk.

6. Aansprakelijkheid
Het betreden van de ruimten van de Klassieke Academie en het gebruik van materialen, werktuigen en apparaten is voor eigen risico.
De cursist is aansprakelijk voor door haar of hem toegebrachte schade aan goederen, eigendommen, gebouwen van zowel de Klassieke Academie als van derden, alsook aan personen, ook als er geen sprake is van opzet.
De Klassieke Academie is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte eigendommen, behoudens voor zover veroorzaakt met opzet of grove schuld van de bestuurders van de Klassieke Academie. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van de aanspraak die de Klassieke Academie en/of haar bestuurders en andere medewerkers van de Klassieke Academie, zoals gastdocenten, vrijwilligers en leden van de raad van advies hebben onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, behoudens het eigen risico met betrekking tot die aanspraak.

7. Gebruiksrecht
Het auteursrecht van tijdens de cursus en in het kader van de cursus gemaakte werken als schilderijen, tekeningen en grafiek berust bij de cursist die de werken heeft gemaakt, dan wel, als er sprake is van een gezamenlijk gemaakt werk, bij de makers daarvan gezamenlijk. De cursist geeft hierbij aan de Klassieke Academie het exclusieve recht, met uitzondering van eigen promotie na de cursus, de werken ten behoeve van promotie van de Klassieke Academie te gebruiken. Hierbij valt te denken aan het gebruik voor tentoonstellingen, drukwerk of publicatie via internet.
Bij eventueel uitgereikt materiaal berust het copyright bij de rechthebbende.

8. Beeldmateriaal
Het kan voorkomen dat er foto’s worden gemaakt van lessen of bijeenkomsten van de Klassieke Academie die voor publicitaire doeleinden worden gebruikt. Mocht een cursist bezwaar hebben tegen het gebruik van zijn of haar beeltenis, dan kan hier alleen in worden tegemoetkomen, wanneer dit duidelijk kenbaar wordt gemaakt op het moment dat de foto wordt genomen. Als er niet ter plekke bezwaar is gemaakt, kan het gebruik hiervan door de Klassieke Academie niet worden aangerekend.

9. Overmacht
Een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan de Klassieke Academie niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, brand, stroomstoring, pandemieën, door de overheid opgelegde beperkingen en maatregelen, stakingen of werkonderbrekingen.
De Klassieke Academie zal, gegeven de situatie en omstandigheden van dat moment, zich inspannen om, indien mogelijk, op een andere wijze onderwijs te geven.

10. Algemene Voorwaarden NRTO
De Klassieke Academie is lid van de NRTO en onderschrijft daarmee de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen. Bij strijdigheid met de Algemene Voorwaarden van de Klassieke Academie geldt de gunstigste bepaling voor de student.
De Algemene Voorwaarden NRTO staan op de website www.klassiekeacademie.nl bij documenten.

11. Slotbepaling
In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden cursussen, workshops en Zomeracademie niet voorzien, beslist het dagelijks bestuur van de Klassieke Academie.