Algemene voorwaarden Basis-, Vak- en Masterscholing

1. Aanmelding
Aanmelding voor de Basisscholing, Vakscholing 1, 2, 3 en Masterscholing 1, 2 vindt plaats via een ingevuld aanmeldingsformulier. Door je aanmelding ga je akkoord met de algemene voorwaarden Basis-, Vak- en Masterscholing. De bevestiging van ontvangst voor de aanmelding van de Basisscholing en Vakscholing 1 krijg je via e-mail. Na het voldoen aan de eventuele toelatingsvoorwaarden en betaling van het verschuldigde lesgeld ben je gerechtigd aan de lessen deel te nemen.

2. Toelatingseisen, plaatsing, doorgaan, restitutie
Aan de Basisscholing worden geen toelatingseisen gesteld. Indien er meer kandidaten zijn aangemeld dan kunnen worden geplaatst, bepaalt de datum van aanmelding wie wordt toegelaten. Kandidaten die niet kunnen worden geplaatst, komen in volgorde van aanmelding op een wachtlijst te staan. Bij uitval van een geplaatste kandidaat komt de eerste op de wachtlijst in aanmerking voor plaatsing.
De definitief niet geplaatste kandidaten krijgen reeds betaald lesgeld gerestitueerd.
De opleiding gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling aan het dagelijks bestuur van de Klassieke Academie. Reeds betaald lesgeld wordt bij niet doorgaan gerestitueerd.

Vakscholing 1 is alleen toegankelijk na het succesvol doorlopen van een toelatingsexamen. Er is plaats voor maximaal 22 studenten. Indien er meer kandidaten worden toegelaten dan er kunnen worden geplaatst, is plaatsing afhankelijk van de beoordeling door de toelatingscommissie. Kandidaten die niet kunnen worden geplaatst, komen in volgorde van de beoordeling op een wachtlijst te staan. Bij uitval van een geplaatste kandidaat komt de eerste op de wachtlijst in aanmerking voor plaatsing.
Kandidaten van de wachtlijst worden, indien ze dit aangeven, in het volgende studiejaar bij voorrang geplaatst. De opleiding gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling aan het dagelijks bestuur van de Klassieke Academie. Reeds betaald lesgeld wordt bij niet doorgaan gerestitueerd.
Vakscholing 2 is alleen toegankelijk na een positieve eindbeoordeling Vakscholing 1.
Vakscholing 3 is alleen toegankelijk na een positieve eindbeoordeling Vakscholing 2.

Masterscholing 1 is alleen toegankelijk na een positieve eindbeoordeling Vakscholing 3. Er kunnen nadere voorwaarden aan de toelating worden gesteld.
Kandidaten van buiten de Klassieke Academie kunnen aan de eindwerkbespreking van Vakscholing 3 meedoen. Zij moeten hierbij aan een gelijkwaardig vaktechnisch niveau voldoen om te kunnen worden toegelaten.
De opleiding gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling aan het dagelijks bestuur van de Klassieke Academie. Reeds betaald lesgeld wordt bij niet doorgaan gerestitueerd.
Masterscholing 2 is alleen toegankelijk na een positieve eindbeoordeling Masterscholing 1.

Geldend voor Basis-, Vak- en Masterscholing
De namen van docenten zijn onder voorbehoud op de website en in de studiegids vermeld. Bij wijzigingen wordt geen bericht aan studenten verzonden en vindt geen restitutie plaats.
Er vindt geen restitutie plaats van lessen die uitvallen door overmacht (zie artikel 13).

3. Herroepingsrecht, annulerings- en tussentijdse beëindigingsregeling
Het herroepen van je aanmelding en het voortijdig of tussentijds afbreken van je studiejaar dient schriftelijk via e-mail of brief plaats te vinden. Je hebt na aanmelding een wettelijke bedenktijd, het herroepingsrecht, van 14 dagen.
Bij annulering of tussentijds afbreken van de studie vindt onderstaande annulerings- of tussentijdse beëindigingsregeling plaats.

Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor de week waarin de studie start 30% van het lesgeld
Annuleren minder dan 2 weken voor de week waarin de studie start 50% van het lesgeld
Tussentijdse beëindiging 50% van het lesgeld plus 10% van het lesgeld naar rato van het aantal maanden waarin de studie is gevolgd, inclusief de lopende maand. Dit is onafhankelijk van aanwezigheid. Totale kosten zijn nooit hoger dan het jaarlijks vastgestelde lesgeld

4. Lesgeld en bijkomende kosten

De studenten van de Vak- en Masterscholing krijgen in juli een factuur toegezonden. De studenten van de Basisscholing ontvangen een mail met gegevens over de betaling van het lesgeld.
Het lesgeld dient voor half augustus te zijn overgemaakt. Elk jaar wordt het lesgeld aangepast i.v.m. de voor de Klassieke Academie stijgende kosten.
Het lesgeld is exclusief de kosten voor materialen, boeken en excursie, maar inclusief koffie/thee. Nadere informatie over de lesgelden is te vinden op de website van de Klassieke Academie bij opleidingen.

5. Onderwijsprogramma
In de per studiejaar opgestelde studiegids staat nadere informatie over het onderwijsprogramma. De Klassieke Academie heeft te allen tijde het recht noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen.

6. Beoordeling
Basisscholing: werkbespreking tijdens de lessen en aan het eind van de opleiding.
Vakscholing 1, 2, 3 en Masterscholing 1: tussenwerkbespreking aan het eind van het 1e semester, eindbeoordeling aan het eind van het studiejaar. De studenten van Vakscholing 3 ontvangen bij een positief resultaat een getuigschrift.
Masterscholing 2: de studenten worden tot het eindexamen toegelaten als het examenplan gepresenteerd is en het referaat de beoordelaars het vertrouwen geeft dat de student examenwaardig is. Bij een positieve beoordeling van het eindexamen door de examencommissie ontvangt de examenkandidaat een Klassieke Academie diploma ‘Vrij Beeldend Kunstenaar’, hieraan zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

Bindende uitspraak
De beoordelingen van docenten tijdens toelatingsexamens, werkbesprekingen, eindbeoordelingen en eindexamen zijn vaktechnisch bindend. Procedureel is het mogelijk een klacht in te dienen.

7. Vrijstellingen
Aanvragen van vrijstellingen voor onderdelen van het programma worden per geval behandeld en kunnen worden ingediend bij de stafdocent Vak- of Masterscholing.

8. Privacy
De bij de aanmelding verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van de Klassieke Academie. De Klassieke Academie houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden bekend worden gemaakt (zie ook privacyverklaring op de website).
Alle informatie die door studenten wordt verstrekt is voor de Klassieke Academie, medewerkers en docenten, vertrouwelijk.

9. Aansprakelijkheid
Het betreden van de ruimten van de Klassieke Academie en het gebruik van materialen, werktuigen en apparaten is voor eigen risico.
De student is aansprakelijk voor door haar of hem toegebrachte schade aan goederen, eigendommen, gebouwen van zowel de Klassieke Academie als van derden, alsook aan personen, ook als er geen sprake is van opzet.
De Klassieke Academie is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte eigendommen, behoudens voor zover veroorzaakt met opzet of grove schuld van de bestuurders van de Klassieke Academie. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van de aanspraak die de Klassieke Academie en/of haar bestuurders en andere medewerkers van de Klassieke Academie, zoals gastdocenten, vrijwilligers en leden van de raad van advies hebben onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, behoudens het eigen risico met betrekking tot die aanspraak.

10. Gebruiksrecht
Het auteursrecht van tijdens de opleiding en in het kader van de opleiding gemaakte werken als schilderijen, tekeningen en grafiek berust bij de student die de werken heeft gemaakt, dan wel, als er sprake is van een gezamenlijk gemaakt werk, bij de makers daarvan gezamenlijk. De student geeft hierbij aan de Klassieke Academie het exclusieve recht, met uitzondering van eigen promotie na de opleiding, de werken ten behoeve van promotie van de Klassieke Academie te gebruiken. Hierbij valt te denken aan het gebruik voor tentoonstellingen, drukwerk of publicatie via internet.
Het copyright van uitgereikt materiaal berust bij de rechthebbende.

11. Beeldmateriaal
Het kan voorkomen dat er foto’s worden gemaakt van lessen of bijeenkomsten van de Klassieke Academie die voor publicitaire doeleinden worden gebruikt. Mocht een student bezwaar hebben tegen het gebruik van zijn of haar beeltenis, dan kan hier alleen in worden tegemoetkomen, wanneer dit duidelijk kenbaar wordt gemaakt op het moment dat de foto wordt genomen. Als er niet ter plekke bezwaar wordt gemaakt, kan het gebruik hiervan de Klassieke Academie niet worden aangerekend.

12. Overmacht
Een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan de Klassieke Academie niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, brand, stroomstoring, pandemieën, door de overheid opgelegde beperkingen en maatregelen, stakingen of werkonderbrekingen.
De Klassieke Academie zal, gegeven de situatie en omstandigheden van dat moment zich inspannen om, indien mogelijk, op een andere wijze onderwijs te geven.

13. Algemene Voorwaarden en Gedragscode NRTO
De Klassieke Academie is lid van de NRTO en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen en de Gedragscode NRTO. Bij strijdigheid met de Algemene Voorwaarden van de Klassieke Academie geldt de gunstigste bepaling voor de student.
De Algemene Voorwaarden en Gedragscode NRTO staan op de website www.klassiekeacademie.nl bij documenten.

14. Slotbepaling
In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden Basis-, Vak- en Masterscholing niet voorzien, beslist het dagelijks bestuur.