Beroep & Klachten

Regeling inzake Klachten en Beroep van de Klassieke Academie voor beeldende kunst

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Studenten kunnen schriftelijk een klacht indienen bij het Dagelijks Bestuur van de Stichting Klassieke Academie. Als de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, wordt de klacht afgehandeld door het Algemeen Bestuur. Dit bestuur bestaat uit het collectief van docenten aan de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst. Als laatste optie kan de klacht door de beroepscommissie worden afgehandeld (zie hieronder). Behandeling van de klacht is in vertrouwelijk.

De ontvangst van de klacht wordt binnen twee weken schriftelijk aan de klager bevestigd.

De klacht wordt binnen vier weken in behandeling genomen en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, afgehandeld.

Men kan ook een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de Klassieke Academie. In samenspraak met de vertrouwenspersoon kan worden besproken hoe de klacht het beste kan worden afgehandeld. Contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn te vinden op de website van de academie of kunnen worden opgevraagd via de administratie.

Mogelijkheid tot het indienen van beroep

Indien een student het niet eens is met de beslissing ten aanzien van een door hem of haar ingediende klacht, bestaat er voor de student (hierna ook wel genoemd: klager) de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de onafhankelijke beroepscommissie van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst. De beroepscommissie heeft geheimhoudingsplicht en behandeling is vertrouwelijk.

Het beroep kan worden ingediend bij:

Beroepscommissie Klassieke Academie voor Beeldende Kunst

T.a.v. de voorzitter van de Raad van Advies. Contactgegevens kunnen worden opgevraagd via de administratie van de Klassieke Academie.

Deze beroepscommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, onder vast voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Advies. De twee andere onafhankelijke leden zijn niet vast en worden aangewezen/benoemd door de voorzitter van de beroepscommissie aan de hand van de aard van de klacht.

De ontvangst van het beroep wordt binnen twee weken na ontvangstdatum schriftelijk aan de klager bevestigd.

De klacht wordt vervolgens binnen vier weken na dagtekening van deze ontvangstbevestiging in behandeling genomen, hiervoor ontvangen partijen een uitnodiging.

De beroepscommissie past hoor en wederhoor toe. Daartoe worden de partijen mondeling en/of schriftelijk gehoord over wat in de klacht is verwoord. Aan de hand van de wens van de beroepscommissie en/of op verzoek van partijen kunnen de partijen door de beroepscommissie samen dan wel apart van elkaar worden gehoord.

Klager en de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst kunnen zich tijdens de behandeling van het beroep op eigen kosten laten bijstaan door een of meer door hen aan te wijzen personen. Over de aanwezigheid van deze perso(o)n(en) tijdens zittingen van de beroepscommissie beslist de beroepscommissie met opgaaf van redenen.

De beroepscommissie kan besluiten een klacht niet verder te behandelen, indien deze wordt ingetrokken of indien deze naar genoegen van de klager – en met instemming van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst – door bemiddeling is weggenomen. In dat geval wordt de klacht als niet ingediend beschouwd.

Ingeval van beoordeling stelt de beroepscommissie de partijen zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen uiterlijk binnen vier weken na zittingsdatum, schriftelijk met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de beroepscommissie afwijkt van deze termijn doet zij daarvan met redenen omkleed mededeling aan de partijen, onder vermelding van de termijn waarbinnen de beroepscommissie haar oordeel zal uitbrengen.

Het oordeel van de beroepscommissie is bindend voor de Klassieke Academie voor beeldende kunst. Consequenties die voortvloeien uit het oordeel van de beroepscommissie moeten binnen zes weken worden afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd door de Klassieke Academie voor beeldende kunst en gedurende zeven jaren na de afhandeling van de klacht bewaard.

Het in deze klachtenprocedure gestelde laat onverlet overigens de mogelijkheid voor studenten van klagen bij de civiele rechter of overige bevoegde organen.

Deze “Regeling inzake Klachten en Beroep van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst” is van toepassing op alle opleidingen en cursussen zoals aangeboden door de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst vanaf het collegejaar 2019-2020 en blijft van toepassing voor de daarop volgende collegejaren, totdat een (ver)nieuw(d)e regeling is vastgesteld en gepubliceerd door het Algemeen Bestuur van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst.