Algemene voorwaarden

Toelating

Voor deelname aan de Basisscholing, Cursussen en Zomeracademies worden geen toelatingseisen gesteld.

De Vakscholing is alleen toegankelijk na het succesvol doorlopen van een toelatingsexamen. Dit examen bestaat uit een collectieve sessie van twee uur modeltekenen en een individueel gesprek met de toelatingscommissie. Kandidaten moeten hierbij eigen werk en de resultaten van een aantal thuisopdrachten meenemen.

De Masterscholing is alleen toegankelijk na een toelatingsexamen. Voor studenten van de Vakscholing valt dit samen met de eindbeoordeling van het 3e jaar. Kandidaten van buiten de Academie kunnen aan deze beoordeling meedoen. Zij moeten hierbij aan een gelijkwaardig vaktechnisch niveau voldoen.

Bij toelating geldt de datum van betaling indien er meer kandidaten worden toegelaten dan er kunnen worden geplaatst. Kandidaten die niet meer kunnen worden geplaatst komen op een wachtlijst te staan. Bij uitval van een andere kandidaat komen degene op de wachtlijst als eerste in aanmerking voor plaatsing. Als een kandidaat niet geplaatst wordt, vindt er restitutie plaats.

Inschrijving en betaling

Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld, en moet voor aanvang van de lessen zijn voldaan. Een betalingsregeling is mogelijk, maar verplicht de student wel tot het betalen van het volledige bedrag, ook wanneer de opleiding wordt onderbroken. Het is niet mogelijk om bij tussentijdse onderbreking delen van het lesgeld te reserveren voor eventuele toekomstige studiejaren.

Bij inschrijving voor de Vakscholing wordt gevraagd om een afschrift uit de basisregistratie personen (BRP). Dat geldt ook voor kandidaten van buiten de Academie die de Masterscholing gaan volgen.

Studiefinanciering is niet van toepassing. Wel heeft de Klassieke Academie goede contacten met een particulier fonds dat aan jonge studenten vak- of masterscholing onder zekere voorwaarden een studiebeurs wil verstrekken.

Bijkomende kosten

Voor de Vak- en Masterscholing wordt aanvullende vakliteratuur vereist of aanbevolen.

Materialen voor praktijklessen zijn voor rekening van de student.

Kosten van excursies en dergelijke worden apart in rekening gebracht.

Restitutie en doorgang

In geval van ziekte of bijzondere omstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen, een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats vinden. Dit ter beoordeling van het dagelijks bestuur. Na aanvang van het studiejaar, bij voortijdig of tussentijds afbreken van de studie, vindt geen restitutie plaats.

Bij onvoldoende inschrijving gaat het programma niet door en vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats.

Beoordelingen

De beoordelingen van docenten met betrekking tot het al dan niet volgen of kunnen blijven volgen van de beroepsopleiding zoals tijdens toelatingsexamens, werkbesprekingen en bij het afstuderen zijn bindend. Beroep is alleen mogelijk wanneer zwaarwegende externe factoren (als bijvoorbeeld langdurige ziekte) niet zijn meegewogen.

Aansprakelijkheid

Het betreden van de ruimten van de Klassieke Academie en het gebruik van materialen, werktuigen en apparaten is voor eigen risico.

De Klassieke Academie is niet verantwoordelijk voor beschadigde of zoekgeraakte eigendommen, bijvoorbeeld door geweld, diefstal of verlies.

Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die door studenten wordt verstrekt is vertrouwelijk; voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.

Eigendomsrechten

Tijdens de opleiding zijn gemaakte opdrachten als schilderijen, tekeningen en grafiek, maar ook scripties en dergelijke, eigendom van de Klassieke Academie en zullen altijd ten behoeve van promotie van de Klassieke Academie ter beschikking worden gesteld. Hierbij valt te denken aan tentoonstellingen, drukwerk of internet.

Het copyright berust bij de student, maar is niet van toepassing op bovengenoemde presentatie van de Klassieke Academie.

Beeldmateriaal

Het kan voor komen dat er foto’s worden gemaakt van lessen of bijeenkomsten van de Klassieke Academie die voor publicitaire doeleinden worden gebruikt.

Mocht een student bezwaar hebben tegen het gebruik van zijn of haar beeltenis, kan hier alleen in worden tegemoetkomen wanneer dit duidelijk kenbaar wordt gemaakt op het moment dat de foto wordt genomen. Als er niet ter plekke bezwaar wordt gemaakt, kan het gebruik hiervan de Klassieke Academie niet worden aangerekend.

Stopzetting opleidingen

Als een opleiding wordt stopgezet, zal de Klassieke Academie er zich naar beste vermogen voor inzetten de studenten die al zijn ingestroomd de gelegenheid te geven deze te voltooien.

Bedenktermijn

De Klassieke Academie voor Beeldende Kunst hanteert een wettelijke bedenktermijn van veertien dagen na ontvangst van het inschrijfformulier.