Vrienden

De Klassieke Academie is door kunstenaars opgericht. De inzet was en is idealistisch: het doorgeven van bestaande vakkennis aan nieuwe generaties. De traditionele vaardigheden werden met uitsterven bedreigd omdat in het reguliere kunstonderwijs die vakkennis ondergeschikt is gemaakt aan artistieke principes als concept en betekenis.

Particuliere instelling

De Klassieke Academie is een particuliere instelling, ontvangt geen subsidies en drijft geheel op de lesgelden.
Alle betrokken kunstenaars/docenten werken freelance en vormen tegelijk het stichtingsbestuur dat de Academie beheert.
Zij worden bijgestaan door een hecht en betrokken team van vrijwilligers.

Vrienden van de Klassieke Academie

De Vrienden van de Klassieke Academie worden aangestuurd door een comité waarin zitting hebben:

Betty Nooteboom

& Klaas Koops

Dit comité zet zich in voor het uitbreiding van de Vriendenkring en het initiëren van activiteiten en manifestaties.

Als wederdienst biedt de Klassieke Academie haar vriendenkring:

  • tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief en twee keer per jaar analoog periodiek ‘Klassieke berichten’;
  • uitnodigingen voor manifestaties/exposities in het Kunstlievend Genootschap Pictura;
  • overige manifestaties waarbij de Klassieke Academie betrokken is;
  • gelegenheid tot het bijwonen van de lessen kunstbeschouwing;
  • gelegenheid tot deelname aan excursies van de lessen kunstgeschiedenis

  • lezingen door docenten/ kunstenaars;
  • atelierbezoeken bij aan de Academie verbonden kunstenaars;
  • kennismakingen met studenten die in hun afstudeerfase zitten.

De ‘Vrienden’ zorgen met hun jaarlijkse bijdrage voor aanvullende ondersteuning, nodig voor extra voorzieningen, zoals onderwijsmateriaal, uitbreiding van bibliotheek of glyptotheek, excursies voor studenten, enz.

Je kunt Vriend worden met een bijdrage vanaf € 65,- per jaar (hogere bedragen zijn uiteraard welkom). Daarvoor is een aparte rekening opengesteld: NL80 INGB 0001 2345 54 t.n.v. Stichting Klassieke Academie Groningen.

ANBI

De Stichting Klassieke Academie is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling)
Dit wil zeggen dat bijdragen en giften aftrekbaar zijn voor de belastingen

Als ANBI zijn wij ook vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting.
De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 02090757