Algemene voorwaarden

Beoordelingen

De beoordelingen door docenten m.b.t. het al dan niet volgen of kunnen blijven volgen van de opleiding zoals tijdens toelatingsexamens, werkbesprekingen, evenals bij het afstuderen e.d. zijn bindend.
Beroep is alleen mogelijk wanneer zwaarwegende externe factoren (als bijv. langdurige ziekte o.i.d.) niet zijn meegewogen.

Verantwoordelijkheid

Het betreden van de ruimten van de Klassieke Academie alsmede het gebruik van materialen, werktuigen en apparaten is voor eigen risico.

De Klassieke Academie is niet verantwoordelijk voor beschadigde of zoekgeraakte eigendommen, bijvoorbeeld door geweld, diefstal of verlies.

Lesgeld
  • Lesgelden betreffen uitsluitend het recht op volgen van onderwijs conform het rooster per studiejaar.
  • Bij voortijdig of tussentijds afbreken van de studie vindt geen restitutie plaats.
  • Het is niet mogelijk om, bij tussentijdse onderbreking, delen van het lesgeld te reserveren voor evt. toekomstige studiejaren.
  • Het is mogelijk het lesgeld in drie termijne te betalen met de verplichte uiterste betaaldata van: 1 augustus, 1 oktober en 1 december.
  • Voor de lessen kunstgeschiedenis is het boek ‘Algemene Kunstgeschiedenis’ van Honour&Fleming (laatste druk) verplicht.
  • Aanvullende vakliteratuur wordt aanbevolen (bijv. m.b.t. anatomie, materiaalkennis e.d.)
  • Materialen voor praktijklessen zijn voor rekening van de student.
  • Kosten van excursies e.d. worden apart in rekening gebracht.
Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die door studenten wordt verstrekt is vertrouwelijk: voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.

Eigendomsrechten

Resultaten van studenten tijdens de opleiding gemaakt (schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek, enz. maar ook scripties e.d.) zijn eigendom van de student doch zal altijd desgevraagd aan de Klassieke Academie ter beschikking worden gesteld voor bijvoorbeeld presentaties van de Academie (bijv. tentoonstellingen, drukwerk, internet, enz.) of voor andere doelen waarvoor de Academie zulks nodig acht.

Het copyright op bovenvermelde resultaten berust bij de student, doch is niet van toepassing op bovengenoemde presentaties van de Klassieke Academie.

Beeldmateriaal ter promotie van de Klassieke Academie

Het kan gebeuren dat er foto’s worden gemaakt van lessen of bijeenkomsten van de Klassieke Academie.  We kunnen niet altijd verhinderen dat je op een foto voorkomt die  op de academie is genomen en voor publicitaire doeleinden wordt gebruikt. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw beeltenis, dan kunnen we hier alleen in tegemoetkomen wanneer  je dit duidelijk kenbaar maakt op het moment dat de foto wordt genomen. Ben je je daar op dat moment  niet bewust van, dan kun je het gebruik van de foto voor publicitaire doeleinden de Klassieke Academie niet aanrekenen.

Stopzetting Klassieke Academie

Indien de opleiding wordt stopgezet, zal de Klassieke Academie er naar beste vermogen naar streven om de opleiding voor de reeds ingestroomde studenten te voltooien.

 

Eénjarige vooropleidingen

Basisscholing schilderkunst
Voorbereiding tot het toelatingsexamen voor de Klassieke Academie voor schilderkunst.
Ze omvat dertig praktijklessen modeltekenen, gericht op exacte waarneming en het onderscheiden en  weergeven van de grote vormen. Het is aangevuld met een leergang anatomie (met thuisopdrachten).

Er er is plaats voor twee groepen, de lessen voor groep I is op maandagen van 9.30-12.00 uur; voor groep II op maandagen van 12.30-15.00 uur.

Er is plaats voor ten hoogste twintig deelnemers per groep.
Er worden geen toelatingseisen gesteld, inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld.

In geval van ziekte of  bijzondere  familieomstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen. een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats vinden (in elk geval minus administratiekosten ad € 16,-). Dit ter beoordeling van de directie. Na de aanvang van het studiejaar vindt geen restitutie plaats.

Bij onvoldoende inschrijving gaat het programma niet door en vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats. Dit wordt tenminste twee weken voor de aanvang van de lessen bekend gemaakt. 

Basisscholing beeldhouwkunst
Voorbereiding tot het toelatingsexamen voor de Klassieke Academie voor beeldhouwkunst.
Dertig praktijklessen modelboetseren, gericht op exacte waarneming en het onderscheiden en  weergeven van de grote vormen. Aangevuld met een leergang anatomie (met thuisopdrachten).

Er er is plaats voor twee groepen, de lessen voor groep I is op maandagen van 9.30-12.00 uur; voor groep II op maandagen van 12.30-15.00 uur.

Er is plaats voor ten hoogste 15 deelnemers per groep.
Er worden geen toelatingseisen gesteld, inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld.

In geval van ziekte of  bijzondere  familieomstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen. een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats vinden (in elk geval minus administratiekosten ad € 16,-). Dit ter beoordeling van de directie. Na de aanvang van het studiejaar vindt geen restitutie plaats.

Bij onvoldoende inschrijving gaat het programma niet door en vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats. Dit wordt tenminste twee weken voor de aanvang van de lessen bekend gemaakt. 


Tweejarige opleidingen

Avondschool

Een opleiding voor amateurs die parallel loopt aan het eerste jaar Vakscholing en die in zekere gevallen, doch uitsluitend op advies van begeleidende docenten, deel te nemen aan de beoordelingen tot toelating tot het tweede jaar Vakscholing.

Er is plaats voor ten hoogste twintig deelnemers. Het lesgeld is gelijk aan het jaarlijks wettelijk collegegeld.
Er worden geen toelatingseisen gesteld, inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld.

In geval van ziekte of  bijzondere  familieomstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen. een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats vinden (in elk geval minus administratiekosten ad € 16,-). Dit ter beoordeling van de directie. Na de aanvang van het studiejaar vindt geen restitutie plaats.
Bij onvoldoende inschrijving gaat het programma niet door en vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats. Dit wordt tenminste twee weken voor de aanvang van de lessen bekend gemaakt.

Vijfjarige beroepsopleidingen  onderverdeeld in een driejarige Vakscholing en een tweejarige Masterscholing:

Klassieke Academie voor schilderkunst
Beroepsopleiding met het accent op de overdracht van vakkennis en de ontwikkeling van vaardigheden in de eerste drie jaren vakscholing en de ontwikkeling van de persoonlijke artistieke van kennis en vaardigheden toepassing in de daarop volgende twee jaren Masterscholing.

Toelatingsexamen

Deze opleiding is alleen toegankelijk na het succesvol doorlopen van een toelatingsexamen, welke bestaat uit een collectieve sessie van twee uur modeltekenen en een individueel gesprek met de toelatingscommissie waarbij eigen werk en de resultaten van toegezonden thuisopdrachten worden getoond.

Er is jaarlijks plaats voor ten hoogste 22 studenten; het jaarlijks lesgeld berust op het wettelijk collegeld vermeerderd met 50%, jaarlijks te voldoen voor 1 augustus.

Een betalingsregeling is mogelijk, maar verplicht de student tot het voldoen van het volledige bedrag, ook wanneer de studie wordt onderbroken.
Voor inschrijving in het eerste studiejaar wordt bovendien gevraagd om een kopie uit het bevolkingsregister en 2 recente pasfoto’s.

Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld.
In geval van ziekte of bijzondere familieomstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen. een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats vinden (in elk geval minus administratiekosten ad € 16,-). Dit ter beoordeling van de directie. Na de aanvang van het studiejaar vindt geen restitutie plaats.

Studiefinanciering is niet van toepassing, wel heeft de Klassieke Academie goede contacten met een particulier fonds dat aan jonge studenten onder zekere voorwaarden een studiebeurs wil verstrekken.

Jaarlijks vinden er twee collectieve werkbesprekingen plaats, de tussentijdse heeft een signalerende functie, wordt gedaan door begeleidende docenten en dient tot bijsturing. De laatste werkbespreking is een beoordeling van niveau en ontwikkelingsproces en wordt gedaan door de docenten van het opvolgend jaar.
Bij onvoldoende resultaat kan de studie niet worden voortgezet (tenzij er omstandigheden zijn waar sprake is van overmacht, bijv. door langdurige ziekte o.i.d. dan kan het jaar worden over gedaan).

Voor de Masterscholing geldt een aparte toelatingsprocedure.

Klassieke Academie voor beeldhouwkunst

Beroepsopleiding met het accent op de overdracht van vakkennis en de ontwikkeling van vaardigheden in de eerste drie jaren vakscholing en de ontwikkeling van de persoonlijke artistieke van kennis en vaardigheden toepassing in de daarop volgende twee jaren Master scholing.

Toelatingsexamen

Deze opleiding is alleen toegankelijk na het succesvol doorlopen van een toelatingsexamen, welke bestaat uit een collectieve sessie van 2 uur modelboetseren en een individueel gesprek met de toelatingscommissie waarbij eigen werk en het resultaat van een  toegezonden thuisopdracht worden getoond.

Er is jaarlijks plaats voor ten hoogste vijftien studenten; het jaarlijks lesgeld berust op het wettelijk collegeld vermeerderd met 50%, jaarlijks te voldoen voor 1 augustus.

Een betalingsregeling is mogelijk, maar verplicht de student tot het voldoen van het volledige bedrag, ook wanneer de studie wordt onderbroken.
Voor inschrijving in het eerste studiejaar wordt bovendien gevraagd om een kopie uit het bevolkingsregister en 2 recente pasfoto’s.

Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld.
In geval van ziekte of bijzondere familieomstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen, een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats vinden (in elk geval minus administratiekosten ad € 16,-). Dit ter beoordeling van de directie. Na de aanvang van het studiejaar vindt geen restitutie plaats.

Jaarlijks vinden er twee collectieve werkbesprekingen plaats, de tussentijdse heeft een signalerende functie, wordt gedaan door begeleidende docenten en dient tot bijsturing. De laatste werkbespreking is een beoordeling van niveau en ontwikkelingsproces en wordt gedaan door de docenten van het opvolgend jaar.
Bij onvoldoende resultaat kan de studie niet worden voortgezet (tenzij er omstandigheden zijn waar sprake is van overmacht, bijv. door langdurige ziekte o.i.d. dan kan het jaar worden over gedaan).

Voor de Masterscholing geldt een aparte toelatingsprocedure.

Korte opleidingen

Zomeracademie

De Zomeracademie is opgezet als een kennismaking met de beroepsmatige beoefening van beeldende kunst voor rijp en groen. Er zijn de volgende cursussen:

Vijfdaagse zomercursus schilderen voor beginners
Van 27 juni t.e.m. 1 juli.

Er is plaats voor ten hoogste 16 deelnemers.
Er zijn geen toelatingseisen.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld.
In geval van ziekte of  bijzondere  familieomstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen, een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats vinden. Dit ter beoordeling van de directie. Na de aanvang van de cursus vindt geen restitutie plaats.
Bij onvoldoende inschrijving gaat het programma niet door en vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats. Dit wordt tenminste twee weken voor de aanvang van de lessen bekend gemaakt.

Tiendaagse zomercursus schilderen voor gevorderden
Van 4 t.e.m. 8 juli en van 11 t.e.m. 15 juli.

Er is plaats voor ten hoogste 12 deelnemers.
Er zijn geen toelatingseisen.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld.
In geval van ziekte of  bijzondere  familieomstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen, een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats vinden. Dit ter beoordeling van de directie. Na de aanvang van de cursus vindt geen restitutie plaats.
Bij onvoldoende inschrijving gaat het programma niet door en vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats. Dit wordt tenminste twee weken voor de aanvang van de lessen bekend gemaakt.

Vijftiendaagse zomercursus schilderen
Het is mogelijk om beide zomercursussen achtereen te volgen.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld.

In geval van ziekte of  bijzondere  familieomstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen, een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats vinden. Dit ter beoordeling van de directie. Na de aanvang van de cursus vindt geen restitutie plaats.
Bij onvoldoende inschrijving gaat het programma niet door en vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats. Dit wordt tenminste twee weken voor de aanvang van de lessen bekend gemaakt.

Vijfdaagse zomercursus grafiek
Van 15 t.e.m. 19 juli.

Er is plaats voor ten hoogste 16 deelnemers.
Er zijn geen toelatingseisen.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld.
In geval van ziekte of  bijzondere  familieomstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen, een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats vinden. Dit ter beoordeling van de directie. Na de aanvang van de cursus vindt geen restitutie plaats.
Bij onvoldoende inschrijving gaat het programma niet door en vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats. Dit wordt tenminste twee weken voor de aanvang van de lessen bekend gemaakt.

Vijfdaagse zomercursus beeldhouwen
Van 18 t/m 22 juli.

Er is plaats voor ten hoogste 16 deelnemers.
Er zijn geen toelatingseisen.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld.
In geval van ziekte of  bijzondere  familieomstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen, een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats vinden. Dit ter beoordeling van de directie. Na de aanvang van de cursus vindt geen restitutie plaats.
Bij onvoldoende inschrijving gaat het programma niet door en vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats. Dit wordt tenminste twee weken voor de aanvang van de lessen bekend gemaakt.

Twintigdaagse zomercursus schilderen en grafiek of beeldhouwen
Het is mogelijk om alle zomercursussen achtereen te volgen, met dien verstande dat in de laatste week een keus gemaakt moet worden tussen beeldhouwen of grafiek.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld.

In geval van ziekte of  bijzondere  familieomstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen, een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats vinden. Dit ter beoordeling van de directie. Na de aanvang van de cursus vindt geen restitutie plaats.
Bij onvoldoende inschrijving gaat het programma niet door en vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats. Dit wordt tenminste twee weken voor de aanvang van de lessen bekend gemaakt.